Výňatek z ustanovení Zákona č. 586/92 o dani z příjmu právnických osob

§ 35 Sleva na dani

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 se daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se podává daňové přiznání, snižuje o

a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením33) a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo,

Původní znění zákona 592/92Sb.

§ 3

(1) Vyměřovacím  základem  u  zaměstnance  v pracovním poměru (dále   jen   "zaměstnanec")   je   úhrn   příjmů  zúčtovaných  mu zaměstnavatelem v souvislosti s  výkonem zaměstnání, které zakládá účast  na  nemocenském  pojištění,  s  výjimkou  nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou:

a) náhrady výdajů, popřípadě jejich  části, které nepodléhají dani   z příjmu fyzických osob;2)

b) náhrady škody;3)

c) odměny  vyplacené  podle   zákona  o  vynálezech,  průmyslových   vzorech a zlepšovacích návrzích;4)

d) hodnota  (finanční  ocenění)  poskytnutých  nepeněžních plnění,   které nepodléhají dani z příjmu fyzických osob.5)

Výňatek z ustanovení Zákona č. 586/92 o dani z příjmu právnických osob

§ 35

Sleva na dani

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 se daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se podává daňové přiznání, snižuje o

a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením 33) a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo,

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení