Dle předpisů Evropské unie je možné poskytnout veřejnou podporu pouze ve výši 100 000 EUR během tří let.

V praxi toto znamená, že její celková výše poskytnutá jednomu příjemci nesmí nepřesáhnout částku 100 000 EUR (v. přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory) v období tří let na  strojní vybavení, které není dodatečným nákladem spojený s úpravou nebo pořízením stroje nebo technologického zařízení umožňujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Official Journal L 010 , 13/01/2001 P. 0030 - 0032

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2001

ze dne 12. ledna 2001

o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory[1], a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení