Ostravská výzva k dokončení reformy podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením

Podpora začlenění lidí, kteří mají následkem nemoci nebo úrazu trvale ztížený přístup k pracovnímu i společenskému uplatnění, je odrazem úrovně každé společnosti. Nejen sociální služby, finanční kompenzace, příspěvky a dávky, ale především přiměřené pracovní uplatnění je klíčem k nalezení smyslu života osob se zdravotním postižením a k jeho kvalitě.

Už několik volebních období se nedaří překonat stereotypy, navrhnout a prosadit nezbytná systémová opatření na podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. A to napříč působnosti jednotlivých resortů v legislativě i v exekutivě, k vytvoření důstojného, efektivního systému rehabilitace a integrace, zejména zahrnující především

  • včasnou a efektivní koordinovanou rehabilitaci od rehabilitace léčebné až po pracovní uplatnění
  • diagnostiku zbytkového pracovního potenciálu OZP pro pracovní a profesní rozvoj
  • prostupný a efektivní systém přechodu ze sociální péče a služeb do pracovního uplatnění
  • oddělení systému podpory zaměstnání mimo pracovní trh od podporovaného a volného trhu práce, včetně vytvoření „tranzitních“ programů
  • administrativně nenáročný, pozitivně-motivační systém podpory uplatnění OZP na volném trhu práce
  • spravedlivý, efektivní a diferencovaný systém podpory zaměstnavatelů více než 50 % OZP
  • podpora a stimulace společensky odpovědného přístupu zaměstnavatelů k uplatnění znevýhodněných osob, především OZP

Důsledkem stávajícího stavu je mimo jiné nedostatek veřejně známých příkladů dobré praxe, rezignace části občanů se zdravotním postižením na možnost pracovního uplatnění a na osobní a profesní rozvoj, nedůvěra zaměstnavatelů v možnost využití potenciálu OZP jako zdroje pracovních sil i frustrace státních úředníků vlivem zneužívání některých nástrojů podpory. Nepřímým důsledkem je i růst veřejných výdajů na plošně působící nástroje podpory.

 

My, níže podepsaní,

očekáváme od kompetentních představitelů politických stran a hnutí, státní správy i samospráv, že v nadcházejícím období podpoří prosazení systémových změn a opatření na podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Jako prioritu, napříč legislativou a exekutivou, k vytvoření důstojného, vzájemně propojeného a efektivního systému včasné a koordinované rehabilitace, bez něhož nelze pokročit od proklamací k fungujícímu systému rehabilitace pracovní, a dosáhnout stavu srovnatelného s vyspělejšími zeměmi.

Vyjadřujeme svým podpisem podporu návrhům již předloženým a projednávaným i ochotu podporovat další nezbytné změny. Shodujeme se na obsahu tohoto společného prohlášení a věříme, že náš společný hlas pomůže překonat stereotypy a přispěje ke změně myšlení a jednání politiků, odborné i ostatní veřejnosti.


Jiří Cienciala

Senátor

Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. je dlouholetým úspěšným podnikatelem, bývalým ministrem. Současně je zmocněncem Vlády ČR pro Moravskoslezský kraj a výraznou osobností politického i společenského života nejen v Moravskoslezském kraji.

Peter Koliba

Senátor, lékař

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. je předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.

Jan Lata

Rektor 

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. je rektorem Ostravské univerzity, jedné z nejvýznamnějších vysokých škol v ČR rozvíjející též centrum pomoci studentům se speciálními potřebami (Pyramida) a oceněným odborníkem v oblasti hepatologie.

František Václav Lobkowicz

Biskup ostravsko-opavský

Monsignore František Václav Lobkowicz, původem ze známé šlechtické rodiny, premonstrát, který je duchovním převorem Českého velkopřevorství a ústředním duchovním rádcem Junáka. 

Jan Rafaj

Personální ředitel

Mgr. Jan Rafaj, MBA je ředitelem lidských zdrojů a vnějších vztahů společnosti Arcellor-Mittal, současně je členem představenstva společnosti. Je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vladimír Dlouhý

Prezident HK ČR

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., ekonom, je bývalým poslancem a ministrem, podnikatelem, aktuálně prezidentem Hospodářské komory ČR a členem Hospodářské rady Vlády ČR.

Miluše Horská

Senátorka

Mgr. Miluše Horská je první místopředsedkyní Senátu PČR, zakladatelkou Školy Svítání, dlouhodobě se angažuje ve prospěch podpory lidí se zdravotním postižením.

Milena Jabůrková

Personální ředitelka

Mgr. Milena Jabůrková, MA je personální ředitelkou společnosti IBM CZ, viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Václav Krása

Předseda NROZP

Mgr. Václav Krása je dlouholetým předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením, bývalým poslancem a výraznou osobností zastupující zájmy zdravotně postižených osob.

Václav Malý

Biskup a duchovní

Monsignore Václav Malý je bývalým známým disidentem, tajně vysvěceným na kněze, dnes kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským.

Tatiana Medvecká

Herečka

Tatiana Medvecká, známá herečka, je členkou souboru Národního divadla v Praze, aktivně se angažuje na podporu znevýhodněných a potřebných včetně osob se zdravotním postižením.

Jan Pfeiffer

Lékař

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. je emeritním přednostou kliniky rehabilitačního lékařství UK v Praze, zakladatelem moderní rehabilitace a základů ergodiagnostiky v ČR.

Petr Pithart

Vysokoškolský učitel

Doc. JuDr. Petr Pithart, dr. h. c. je bývalým známým disidentem, vůdčí osobností Občanského hnutí, prvním předsedou české vlády, dlouholetým senátorem a předsedou Senátu PČR.

Radek Špicar

Podnikatel a poradce

Radek Špicar, M.Phil. je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR, působil mimo jiné jako ředitel sekce vnějších vztahů společnosti Škoda Auto, v poslední době se angažuje ve prospěch společenské odpovědnosti podnikání, zejména v rámci Aspen Institute CE.

Olga Švestková

Přednostka kliniky  

Doc. MUDr. Olga Švestková, CSc. je přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství LF Univerzity Karlovy a dlouholetou propagátorkou koordinované rehabilitace a ergodiagnostiky osob se zdravotním postižením.

Michal Viewegh

Spisovatel

Mgr. Michal Viewegh, původně učitel a redaktor, dnes velmi úspěšný spisovatel, autorem nejméně 25 knih překládaných do zahraničí, z nichž nejméně 9 bylo v ČR zfilmováno.

Heřman Volf

Podnikatel a vizionář

Heřman Volf, sám vozíčkář po úrazu, je zakladatelem a představitelem spolku Cesta za snem, výraznou osobností, organizátorem série úspěšných společenských a sportovních akcí ukazujících lidem s postižením cestu k seberealizaci a k plnému životu.

Jan Wiesner

Prezident KZPS ČR

Jan Wiesner jako podnikatel, později dlouholetý předseda SČMVD a člen zaměstnavatelské delegace RHSD, stojí již od roku 1990 v čele iniciativ k systémovému řešení podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Souhlasíte s obsahem výzvy? Vyjádřete jí i Vy svoji podporu!

10